Genealogy

 1. እማም ሑሴን
 2. ወለደ እማም ዐል
 3. ወለደ ዕምራን "አቡ ተልብ"
 4. ወለደ ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 5. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 6. ወለደ ዐብድ መናፍ
 7. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 8. ወለደ ክላብ
 9. ወለደ ሙረህ
 10. ወለደ ከዐብ
 11. ወለደ ሎወይ
 12. ወለደ ጋልብ
 13. ወለደ ፈህር
 14. ወለደ ማልክ
 15. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 16. ወለደ ክናነህ
 17. ወለደ ኁዘኦመህ
 18. ወለደ ሙድርከህ
 19. ወለደ እልያስ
 20. ወለደ ሙፀር
 21. ወለደ ንዛር
 22. ወለደ መዐድ
 23. ወለደ ዐድናን

እማም ሑሴን እማም ዐል ዕምራን


Bookmark this personልጆቼ ሸህርበኑ ሸሀንሸህ የዝድግርድ ሸህርየር

 1. እማም ዐል "ዜነልአብዲን" እማም ሑሴን እማም ዐል

ልጆቼ ሩበብ እምረ ዓድ

 1. ዐል እማም ሑሴን እማም ዐል
 2. ዐል እማም ሑሴን እማም ዐል

ልጆቼ ???
 • ጀዕፈር እማም ሑሴን እማም ዐል
 • ምንዝሮች

  1. መሐምድ እማም ዐል ዕምራን

  ምንዝሮች

  1. ኡምም ኩልትሁም እማም ዐል ዕምራን
  2. ዘይነብ እማም ዐል ዕምራን
  3. አል-ሙህስን እማም ዐል ዕምራን
  4. እማም ሐሰን እማም ዐል ዕምራን

  ምንዝሮች

  1. ዕስማን እማም ዐል ዕምራን
  2. ጀዕፈር እማም ዐል ዕምራን
  3. ዑመር እማም ዐል ዕምራን
  4. ዐባስ እማም ዐል ዕምራን

  ምንዝሮች

  1. አቡበከር እማም ዐል ዕምራን
  2. ሰልመ እማም ዐል ዕምራን
  3. ሞነ እማም ዐል ዕምራን
  4. ኡመመ እማም ዐል ዕምራን
  5. ጀመን እማም ዐል ዕምራን
  6. ኡምሙ ሀን እማም ዐል ዕምራን
  7. ኀድጀ እማም ዐል ዕምራን
  8. ነፌሰ እማም ዐል ዕምራን
  9. ረመለህ እማም ዐል ዕምራን
  10. ሩቀየ እማም ዐል ዕምራን
  11. ዐብዱልለህ እማም ዐል ዕምራን


  You have to be signed in to add children or details