Genealogy

 1. አሕምድ "ቶልጅዕሎ"
 2. ወለደ ሼኅ እስሓቅ
 3. ወለደ አሕምድ
 4. ወለደ መሐምድ

አሕምድ "ቶልጅዕሎ" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ


Bookmark this personምንዝሮች

 1. እስመዒል "ሀበር ገርሐጅስ" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 2. መሐምድ "ዐረብ" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 3. ዐብደልረሕማን "ሀበር አወል" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 4. አዩብ ሼኅ እስሓቅ አሕምድ

ምንዝሮች

 1. ሙስ "ጅዕሎ" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 2. እብረሂም "ሰንቡሩ" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 3. መሐምድ "እብረን" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ


You have to be signed in to add children or details