Genealogy

 1. ፍቅ ዑመር "አባድር"
 2. ወለደ ሸምስ አልዲን መሐምድ
 3. ወለደ ዮንስ
 4. ወለደ ዩሱፍ
 5. ወለደ መሐምድ
 6. ወለደ አሕምድ
 7. ወለደ ተኦም
 8. ወለደ መሐመድ
 9. ወለደ እብረህም
 10. ወለደ እስመዒል
 11. ወለደ ዒስ
 12. ወለደ በክር
 13. ወለደ ዑመር
 14. ወለደ የዕቁብ
 15. ወለደ የሕየ
 16. ወለደ ዒስ ሙርረ
 17. ወለደ ዘከርየ
 18. ወለደ ተኦም
 19. ወለደ ጀማል አልዲን መሐመድ
 20. ወለደ መሐምድ
 21. ወለደ ዐብዱላህ
 22. ወለደ መሐምድ "አቡ ዐትቅ"
 23. ወለደ ዐብዱረሕማን
 24. ወለደ ኀሊፈህ ዐብዱልለህ "አቡ በክር"
 25. ወለደ ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ"
 26. ወለደ አሚር ተይም
 27. ወለደ ሙረህ
 28. ወለደ ከዐብ
 29. ወለደ ሎወይ
 30. ወለደ ጋልብ
 31. ወለደ ፈህር
 32. ወለደ ማልክ
 33. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 34. ወለደ ክናነህ
 35. ወለደ ኁዘኦመህ
 36. ወለደ ሙድርከህ
 37. ወለደ እልያስ
 38. ወለደ ሙፀር
 39. ወለደ ንዛር
 40. ወለደ መዐድ
 41. ወለደ ዐድናን

ፍቅ ዑመር "አባድር" ሸምስ አልዲን መሐምድ ዮንስ


Bookmark this person


Died: ~1400?

ልጆቼ ???
 • መህድ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው አሕምድ "ሎበግ" ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ዕስማን "ገንደርሽ" ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ቴደን ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አቢብ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ዐብድ ሽኦኅ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ዐብድ ሱፍ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ቁጡብ አልዲን ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ሼኅ ዐል "ሊባን" ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ሙሑመድ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አብድእስአምአድ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ሀስሰን ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ወርዲቅ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ሰኦድ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • በህ አብጋል ; ቃሉ ፍቅ ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ


 • You have to be signed in to add children or details