Genealogy

 1. እማም ዑመር "አባድር"
 2. ወለደ ሸምስ አልዲን መሐምድ
 3. ወለደ ዮንስ
 4. ወለደ ዩሱፍ
 5. ወለደ መሐምድ
 6. ወለደ አሕምድ
 7. ወለደ ተኦም
 8. ወለደ መሐመድ
 9. ወለደ እብረህም
 10. ወለደ እስመዒል
 11. ወለደ ዒስ
 12. ወለደ በክር
 13. ወለደ ዑመር
 14. ወለደ የዕቁብ
 15. ወለደ የሕየ
 16. ወለደ ዒስ ሙርረ
 17. ወለደ ዘከርየ
 18. ወለደ ተኦም
 19. ወለደ ጀማል አልዲን መሐመድ
 20. ወለደ መሐምድ
 21. ወለደ ዐብዱላህ
 22. ወለደ መሐምድ "አቡ ዐትቅ"
 23. ወለደ ዐብዱረሕማን
 24. ወለደ ኀሊፈህ ዐብዱልለህ "አቡ በክር"
 25. ወለደ ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ"
 26. ወለደ አሚር ተይም
 27. ወለደ ሙረህ
 28. ወለደ ከዐብ
 29. ወለደ ሎወይ
 30. ወለደ ጋልብ
 31. ወለደ ፈህር
 32. ወለደ ማልክ
 33. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 34. ወለደ ክናነህ
 35. ወለደ ኁዘኦመህ
 36. ወለደ ሙድርከህ
 37. ወለደ እልያስ
 38. ወለደ ሙፀር
 39. ወለደ ንዛር
 40. ወለደ መዐድ
 41. ወለደ ዐድናን

እማም ዑመር "አባድር" ሸምስ አልዲን መሐምድ ዮንስ


Bookmark this person


Died: ~1400?

ልጆቼ ???
 • መህድ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ዐብድ ሱፍ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ዐብድ ሽኦኅ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አቢብ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ቴደን እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ዕስማን "ገንደርሽ" እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው አሕምድ "ሎበግ" እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ወርዲቅ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ሀስሰን እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አብድእስአምአድ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ሙሑመድ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • ሼኅ ዐል "ሊባን" እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ቁጡብ አልዲን እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ
 • አው ሰኦድ እማም ዑመር ሸምስ አልዲን መሐምድ


 • You have to be signed in to add children or details