Genealogy

 1. .
 2. ወለደ ሰረንሶር
 3. ወለደ መታን
 4. ወለደ ርያል
 5. ወለደ ገርጀንት
 6. ወለደ ሪድ
 7. ወለደ ገርዴር
 8. ወለደ ሰማል
 9. ወለደ ሂል
 10. ወለደ አብሮን

. ሰረንሶር መታን


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ጋልጅዕል ሰረንሶር መታን
 2. ዒስ ሰረንሶር መታን
 3. ድጎድእ ሰረንሶር መታን
 4. መስሰር ሰረንሶር መታን


You have to be signed in to add children or details