Genealogy

 1. እብረሂም "በልዐድድ"
 2. ወለደ ዐላመ "በቆን"
 3. ወለደ በልዐድ
 4. ወለደ እድሞል
 5. ወለደ ካልይ
 6. ወለደ ፋስ
 7. ወለደ ስሮል
 8. ወለደ ሐመር "ሐርመልል"
 9. ወለደ ሰማል
 10. ወለደ ሂል
 11. ወለደ አብሮን

እብረሂም "በልዐድድ" ዐላመ በልዐድ


Bookmark this personልጆቼ ፈዱመ ጀምብል ሀውይ

 1. ኡለጊር እብረሂም ዐላመ
 2. አሩር እብረሂም ዐላመ
 3. ገሩር እብረሂም ዐላመ
 4. ህንትር እብረሂም ዐላመ
 5. ኣደን እብረሂም ዐላመ


You have to be signed in to add children or details