Genealogy

 1. ፍቅ ዑመር "ሼኃል"
 2. ወለደ ሼኅ ኀድበል
 3. ወለደ ሼኅ ሰዐድ
 4. ወለደ ደኡድ
 5. ወለደ ዒስ
 6. ወለደ አትሬን
 7. ወለደ መሐምድ
 8. ወለደ ወዕዪል
 9. ወለደ ዐመቴን
 10. ወለደ መርቲል
 11. ወለደ ህራብ
 12. ወለደ መደብል "ዲንተዋቅ"
 13. ወለደ አብካል
 14. ወለደ ብርዳል
 15. ወለደ ሰዕማል
 16. ወለደ ሰሪር
 17. ወለደ በረሖው
 18. ወለደ ራግ
 19. ወለደ መሐሙድ "ዳም"
 20. ወለደ ጎርጋት
 21. ወለደ ሀውይ
 22. ወለደ እርር
 23. ወለደ ሰማል
 24. ወለደ ሂል
 25. ወለደ አብሮን

ፍቅ ዑመር "ሼኃል" ሼኅ ኀድበል ሼኅ ሰዐድ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • አባ ሐሰን ፍቅ ኦመር ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ቴደን ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አው አህምድ (ሎበግ) ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሼኅ አቢብ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሼኅ ስይል ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሽኦኅ ሀይት ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አብድሰምድ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አብድ ሱፍ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ዐብድሼኅ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አው ዕስማን ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አል ዐፊፍ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ፍቅ አዩብ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሽኦኅ ሞሀምድ(ጉድል ፍቅ ዑመር ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ኡመር ኀፍ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አው ቁዱብ ፍቅ ኦመር ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አው አህምድ ፍቅ ኦመር ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሽከል ሶን ኦፍ እልየነ ሱልተን ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ትንግ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሰምረ ጅኦል ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ፐብሎ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • አብድኑር አልጉት ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • እልየነ ሱልተን ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሀነድ አብድ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ቦቆርከ መጅርቴን ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ኀሊል ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ሶም ኦፍ ሳድ ፍቅ ዑመር ሼኅ ኀድበል
 • ምንዝሮች

  1. አብድረሂም ሽኦኅ ኀድበል ሽኦኅ ሳድ ሼኅ ኀድበል ሼኅ ሰዐድ


  You have to be signed in to add children or details