Genealogy

 1. መጋዶ
 2. ወለደ መገድል
 3. ወለደ መሐምድ "ረምበድ"
 4. ወለደ ሐነፍትር
 5. ወለደ ማህ
 6. ወለደ ድር
 7. ወለደ አጅ
 8. ወለደ እርር
 9. ወለደ ሰማል
 10. ወለደ ሂል
 11. ወለደ አብሮን

መጋዶ መገድል መሐምድ


Bookmark this personልጆቼ ሼኅ እስሓቅ አሕምድ መሐምድ

 1. እስመዒል "ሀበር ገርሐጅስ" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 2. መሐምድ "ዐረብ" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 3. ዐብደልረሕማን "ሀበር አወል" ሼኅ እስሓቅ አሕምድ
 4. አዩብ ሼኅ እስሓቅ አሕምድ


You have to be signed in to add children or details