Genealogy

 1. አሚር ተይም
 2. ወለደ ሙረህ
 3. ወለደ ከዐብ
 4. ወለደ ሎወይ
 5. ወለደ ጋልብ
 6. ወለደ ፈህር
 7. ወለደ ማልክ
 8. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 9. ወለደ ክናነህ
 10. ወለደ ኁዘኦመህ
 11. ወለደ ሙድርከህ
 12. ወለደ እልያስ
 13. ወለደ ሙፀር
 14. ወለደ ንዛር
 15. ወለደ መዐድ
 16. ወለደ ዐድናን

አሚር ተይም ሙረህ ከዐብ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ኡበይዱልለህ አሚር ተይም ሙረህ
 • ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ" አሚር ተይም ሙረህ
 • ምንዝሮች

  1. ክላብ ሙረህ ከዐብ
  2. የቅዘ ሙረህ ከዐብ


  You have to be signed in to add children or details