𐒖𐒁𐒂𐒘𐒇𐒈𐒘

 1. 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗
 2. 𐒔𐒕𐒐
 3. 𐒖𐒁𐒇𐒝𐒒𐒗

𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐 𐒖𐒁𐒇𐒝𐒒𐒗


𐒄𐒖𐒈𐒚𐒈𐒙 𐒉𐒖𐒎𐒈𐒘𐒌𐒖𐒒


𐒊𐒘𐒒𐒂𐒖𐒕: ~650? 𐒐𐒖𐒌𐒚 𐒆𐒓𐒌𐒖𐒕 𐒕𐒚𐒇𐒏𐒚𐒆, 𐒁𐒖𐒏𐒝𐒐

𐒁𐒖𐒔 "???"

 1. 𐒌𐒖𐒇𐒊𐒜𐒇𐒗 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐
 2. 𐒘𐒇𐒘𐒇 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐

𐒁𐒖𐒔 "???"

 1. 𐒌𐒖𐒇𐒛𐒇𐒗 "𐒏𐒖𐒇𐒓𐒇𐒗" 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐
 2. 𐒐𐒗𐒌𐒚𐒇𐒖 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐

𐒁𐒖𐒔 "???"

 1. 𐒑𐒛𐒕𐒐𐒗 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐
 2. 𐒑𐒖𐒎𐒖𐒇𐒗 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐

𐒁𐒖𐒔 "???"

 1. 𐒄𐒖𐒇𐒕𐒇𐒗 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐
 2. 𐒄𐒖𐒑𐒖𐒇𐒗 "𐒄𐒖𐒇𐒑𐒖𐒐𐒐𐒗" 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐

𐒁𐒖𐒔 "???"

 1. 𐒕𐒖𐒔𐒛𐒁𐒓𐒇 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐

𐒁𐒖𐒔 ???
 • 𐒁𐒖𐒇𐒃𐒖𐒇𐒗 𐒈𐒖𐒑𐒛𐒐𐒗 𐒔𐒕𐒐
 • 𐒓𐒖𐒐𐒛𐒐𐒙 𐒏𐒖𐒐𐒗

  1. 𐒈𐒛𐒁𐒗 𐒔𐒕𐒐 𐒖𐒁𐒇𐒝𐒒𐒗
  2. 𐒁𐒙𐒇𐒖𐒒𐒖 𐒔𐒕𐒐 𐒖𐒁𐒇𐒝𐒒𐒗


  𐒓𐒛 𐒘𐒒𐒛𐒆 𐒈𐒝 𐒌𐒖𐒉𐒛 𐒈𐒘 𐒛𐒆 𐒚𐒌𐒚 𐒆𐒖𐒇𐒂𐒘𐒆 𐒘𐒐𐒑𐒙 𐒖𐒑𐒖 𐒑𐒖𐒋𐒐𐒓𐒑𐒛𐒆