Genealogy

 1. ዑመር "ገርር"
 2. ወለደ መታን
 3. ወለደ ርያል
 4. ወለደ ገርጀንት
 5. ወለደ ሪድ
 6. ወለደ ገርዴር
 7. ወለደ ሰማል
 8. ወለደ ሂል
 9. ወለደ አብሮን

ዑመር "ገርር" መታን ርያል


Bookmark this personልጆቼ ሐሊሞ ሀውይ እርር

 1. ዴል ዑመር መታን

ምንዝሮች

 1. ሰረንሶር መታን ርያል
 2. ዖርማል መታን ርያል


You have to be signed in to add children or details