Genealogy

 1. ደጎድይ ሰረንሶር
 2. ወለደ ሀውይ
 3. ወለደ እርር
 4. ወለደ ሰማል
 5. ወለደ ሂል
 6. ወለደ አብሮን

ደጎድይ ሰረንሶር ሀውይ እርር


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ጎርጋት ሀውይ እርር
 2. ጉንጉንደብ ሀውይ እርር
 3. ጀምብል ሀውይ እርር

ምንዝሮች

 1. ረረን ሀውይ እርር
 2. ሐስኩል ሀውይ እርር
 3. ከረንል ሀውይ እርር
 4. ሐሊሞ ሀውይ እርር

ምንዝሮች

 1. ዐል መደሕውይን ሀውይ እርር
 2. ጋልጅዕል ሀውይ እርር
 3. ዒስ ሰረንሶር ሀውይ እርር
 4. ደጎድይ ሰረንሶር ሀውይ እርር
 5. መሰር ሰረንሶር ሀውይ እርር
 6. ደጎድይ ሰረንሶር ሀውይ እርር
 7. ርክርጅ ሀውይ እርር


You have to be signed in to add children or details