Genealogy

 1. ድር
 2. ወለደ አጅ
 3. ወለደ እርር
 4. ወለደ ሰማል
 5. ወለደ ሂል
 6. ወለደ አብሮን

ድር አጅ እርር


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ማህ ድር አጅ
 • መደሉግ ድር አጅ
 • መደሕውይን ድር አጅ
 • መዶብ ድር አጅ
 • ማለዱቁ ድር አጅ
 • ድር ድር አጅ
 • ዕርሮ ድር አጅ
 • ምንዝሮች

  1. ድጋል አጅ እርር


  You have to be signed in to add children or details