Genealogy

 1. ድጊን
 2. ወለደ ድግል "ድገሉ"
 3. ወለደ ደይሰም
 4. ወለደ ኦርመ
 5. ወለደ ሳብ
 6. ወለደ ሂል
 7. ወለደ አብሮን

ድጊን ድግል ደይሰም


Bookmark this personምንዝሮች

 1. መሐምድ "ማድ" ድግል ደይሰም
 2. ዒስ ድግል ደይሰም
 3. ዐል ድግል ደይሰም
 4. ዱቦ ድግል ደይሰም
 5. ዑስማን "ዱብዴር" ድግል ደይሰም


You have to be signed in to add children or details