Genealogy

 1. ዕርሮ
 2. ወለደ ድር
 3. ወለደ አጅ
 4. ወለደ እርር
 5. ወለደ ሰማል
 6. ወለደ ሂል
 7. ወለደ አብሮን

ዕርሮ ድር አጅ


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ማህ ድር አጅ
 2. መደሉግ ድር አጅ
 3. መደሕውይን ድር አጅ
 4. መዶብ ድር አጅ
 5. ማለዱቁ ድር አጅ
 6. ድር ድር አጅ


You have to be signed in to add children or details