Genealogy

 1. ማህ
 2. ወለደ ድር
 3. ወለደ አጅ
 4. ወለደ እርር
 5. ወለደ ሰማል
 6. ወለደ ሂል
 7. ወለደ አብሮን

ማህ ድር አጅ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ሱርር ማህ ድር
 • ሐነፍትር ማህ ድር
 • ቆራንዮብ ማህ ድር
 • ጋድሰን ማህ ድር
 • በርሱግ ማህ ድር
 • ምንዝሮች

  1. መደሉግ ድር አጅ
  2. መደሕውይን ድር አጅ
  3. መዶብ ድር አጅ
  4. ማለዱቁ ድር አጅ
  5. ድር ድር አጅ
  6. ዕርሮ ድር አጅ


  You have to be signed in to add children or details