𐒖𐒁𐒂𐒘𐒇𐒈𐒘

 1. 𐒘𐒁𐒇𐒖𐒔𐒕𐒑
 2. 𐒑𐒓𐒈𐒗
 3. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 4. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 5. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 6. 𐒖𐒄𐒑𐒗𐒆
 7. 𐒋𐒖𐒐𐒘
 8. 𐒉𐒖𐒕𐒅𐒖𐒒
 9. 𐒋𐒖𐒐𐒛𐒓𐒘
 10. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 11. 𐒖𐒄𐒑𐒗𐒆
 12. 𐒖𐒁𐒓𐒁𐒖𐒏𐒖𐒇 "𐒅𐒖𐒇𐒁𐒖𐒉𐒖𐒒"
 13. 𐒋𐒖𐒁𐒆𐒖𐒐𐒇𐒖𐒄𐒑𐒛𐒒
 14. 𐒋𐒖𐒁𐒆𐒚𐒐𐒐𐒖𐒔
 15. 𐒋𐒖𐒐𐒘
 16. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 17. 𐒋𐒖𐒐𐒘
 18. 𐒋𐒖𐒐𐒛𐒓𐒘
 19. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 20. 𐒋𐒖𐒐𐒘
 21. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 22. 𐒋𐒖𐒐𐒘
 23. 𐒋𐒖𐒐𐒛𐒓𐒘
 24. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆
 25. 𐒈𐒘𐒕𐒜𐒆 𐒋𐒖𐒐𐒛𐒓𐒘 "𐒁𐒖𐒋𐒖𐒐𐒛𐒓𐒘"
 26. 𐒋𐒚𐒁𐒜𐒆𐒖𐒐𐒛𐒔
 27. 𐒖𐒄𐒑𐒖𐒆
 28. 𐒋𐒕𐒈𐒗 𐒖𐒇𐒓𐒑𐒘
 29. 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆 𐒖𐒒𐒒𐒖𐒎𐒘𐒁
 30. 𐒋𐒖𐒐𐒘
 31. 𐒘𐒑𐒛𐒑 𐒃𐒖𐒋𐒍𐒖𐒇 "𐒖𐒁𐒚 𐒋𐒖𐒁𐒆𐒚𐒐𐒛𐒔"
 32. 𐒘𐒑𐒛𐒑 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆 "𐒖𐒁𐒚 𐒃𐒖𐒋𐒍𐒖𐒇"
 33. 𐒘𐒑𐒛𐒑 𐒋𐒖𐒐𐒘 "𐒈𐒜𐒒𐒖𐒐𐒖𐒁𐒘𐒆𐒕𐒒"
 34. 𐒘𐒑𐒛𐒑 𐒄𐒚𐒈𐒜𐒒
 35. 𐒘𐒑𐒛𐒑 𐒋𐒖𐒐𐒘
 36. 𐒋𐒘𐒑𐒇𐒛𐒒 "𐒖𐒁𐒚 𐒂𐒖𐒐𐒘𐒁"
 37. 𐒉𐒖𐒕𐒁𐒖𐒆 "𐒋𐒖𐒁𐒆 𐒖𐒐𐒑𐒚𐒆𐒖𐒐𐒘𐒁"
 38. 𐒋𐒖𐒑𐒇𐒚 𐒖𐒐𐒋𐒚𐒐𐒖 "𐒄𐒛𐒉𐒘𐒑"
 39. 𐒋𐒖𐒁𐒆 𐒑𐒖𐒒𐒛𐒍
 40. 𐒎𐒚𐒈𐒖𐒘 "𐒈𐒖𐒘𐒆"
 41. 𐒏𐒘𐒐𐒛𐒁
 42. 𐒑𐒚𐒇𐒖𐒆
 43. 𐒏𐒖𐒋𐒖𐒁
 44. 𐒐𐒙𐒓𐒖𐒕
 45. 𐒎𐒛𐒐𐒘𐒁
 46. 𐒍𐒖𐒔𐒇
 47. 𐒑𐒛𐒐𐒘𐒏
 48. 𐒖𐒐𐒒𐒖𐒆𐒇 "𐒎𐒚𐒇𐒖𐒘𐒉"
 49. 𐒏𐒘𐒒𐒛𐒒𐒖𐒆
 50. 𐒅𐒚𐒈𐒖𐒘𐒑𐒖𐒆
 51. 𐒑𐒚𐒆𐒇𐒗𐒏𐒖𐒆
 52. 𐒘𐒐𐒕𐒛𐒈
 53. 𐒑𐒚𐒆𐒖𐒇
 54. 𐒒𐒗𐒈𐒛𐒇
 55. 𐒑𐒖𐒋𐒖𐒆
 56. 𐒋𐒖𐒆𐒒𐒛𐒒

𐒘𐒁𐒇𐒖𐒔𐒕𐒑 𐒑𐒓𐒈𐒗 𐒑𐒖𐒄𐒖𐒑𐒗𐒆


𐒄𐒖𐒈𐒚𐒈𐒙 𐒉𐒖𐒎𐒈𐒘𐒌𐒖𐒒𐒁𐒖𐒔 ???
 • 𐒛𐒆𐒖𐒒 𐒘𐒁𐒇𐒖𐒔𐒕𐒑 𐒑𐒓𐒈𐒗


 • 𐒓𐒛 𐒘𐒒𐒛𐒆 𐒈𐒝 𐒌𐒖𐒉𐒛 𐒈𐒘 𐒛𐒆 𐒚𐒌𐒚 𐒆𐒖𐒇𐒂𐒘𐒆 𐒘𐒐𐒑𐒙 𐒖𐒑𐒖 𐒑𐒖𐒋𐒐𐒓𐒑𐒛𐒆