Genealogy

 1. ዐቄል "አቡ የዝድ"
 2. ወለደ ዕምራን "አቡ ተልብ"
 3. ወለደ ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 4. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 5. ወለደ ዐብድ መናፍ
 6. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 7. ወለደ ክላብ
 8. ወለደ ሙረህ
 9. ወለደ ከዐብ
 10. ወለደ ሎወይ
 11. ወለደ ጋልብ
 12. ወለደ ፈህር
 13. ወለደ ማልክ
 14. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 15. ወለደ ክናነህ
 16. ወለደ ኁዘኦመህ
 17. ወለደ ሙድርከህ
 18. ወለደ እልያስ
 19. ወለደ ሙፀር
 20. ወለደ ንዛር
 21. ወለደ መዐድ
 22. ወለደ ዐድናን

ዐቄል "አቡ የዝድ" ዕምራን ሸይበህ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መሐምድ ዐቄል ዕምራን
 • ሙስልም ዐቄል ዕምራን
 • ዐብደልረሕማን ዐቄል ዕምራን
 • ዐብዱልለህ ዐቄል ዕምራን
 • ሙስ ዐቄል ዕምራን
 • ምንዝሮች

  1. ተልብ ዕምራን ሸይበህ
  2. ጀዕፈር "እት-ተይየር" ዕምራን ሸይበህ
  3. እማም ዐል ዕምራን ሸይበህ


  You have to be signed in to add children or details