Genealogy

 1. ዕምራን "አቡ ተልብ"
 2. ወለደ ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 3. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 4. ወለደ ዐብድ መናፍ
 5. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 6. ወለደ ክላብ
 7. ወለደ ሙረህ
 8. ወለደ ከዐብ
 9. ወለደ ሎወይ
 10. ወለደ ጋልብ
 11. ወለደ ፈህር
 12. ወለደ ማልክ
 13. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 14. ወለደ ክናነህ
 15. ወለደ ኁዘኦመህ
 16. ወለደ ሙድርከህ
 17. ወለደ እልያስ
 18. ወለደ ሙፀር
 19. ወለደ ንዛር
 20. ወለደ መዐድ
 21. ወለደ ዐድናን

ዕምራን "አቡ ተልብ" ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ


Bookmark this person

Born: 549 in መክከህ
Died: 619 buried in መክከህ

ልጆቼ ፈትመ አሰድ ዐምሩ አልዑለ

 1. ዐቄል "አቡ የዝድ" ዕምራን ሸይበህ
 2. ተልብ ዕምራን ሸይበህ
 3. ጀዕፈር "እት-ተይየር" ዕምራን ሸይበህ
 4. እማም ዐል ዕምራን ሸይበህ

ምንዝሮች

 1. ሀርትህ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ምንዝሮች

 1. ዐብዱልለህ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 2. አዝ-ዙበይር ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ምንዝሮች

 1. ዐብዱሉዘ "አቡ ለሀብ" ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ምንዝሮች

 1. ሐምስ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 2. ሙቁም ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 3. ህጅል ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 4. ሰፍፍየህ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ምንዝሮች

 1. ዐባስ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 2. ኣዘርረር ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ


You have to be signed in to add children or details