Genealogy

 1. የቅዘ
 2. ወለደ ሙረህ
 3. ወለደ ከዐብ
 4. ወለደ ሎወይ
 5. ወለደ ጋልብ
 6. ወለደ ፈህር
 7. ወለደ ማልክ
 8. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 9. ወለደ ክናነህ
 10. ወለደ ኁዘኦመህ
 11. ወለደ ሙድርከህ
 12. ወለደ እልያስ
 13. ወለደ ሙፀር
 14. ወለደ ንዛር
 15. ወለደ መዐድ
 16. ወለደ ዐድናን

የቅዘ ሙረህ ከዐብ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መኅዙም የቅዘ ሙረህ
 • ምንዝሮች

  1. ክላብ ሙረህ ከዐብ
  2. አሚር ተይም ሙረህ ከዐብ


  You have to be signed in to add children or details