Genealogy

 1. ሙለነ
 2. ወለደ ጀውሸም
 3. ወለደ ጀልሀ
 4. ወለደ ዓምር
 5. ወለደ አውፍ
 6. ወለደ ሁለይንየ
 7. ወለደ ደውወ
 8. ወለደ ጁርሁም

ሙለነ ጀውሸም ጀልሀ


Bookmark this personልጆቼ መዐድ ዐድናን

 1. ንዛር መዐድ ዐድናን
 2. ሀይደ መዐድ ዐድናን
 3. ቀዛህ መዐድ ዐድናን

ምንዝሮች

 1. ወለን ጀውሸም ጀልሀ


You have to be signed in to add children or details