Genealogy

 1. ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 2. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 3. ወለደ ዐብድ መናፍ
 4. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 5. ወለደ ክላብ
 6. ወለደ ሙረህ
 7. ወለደ ከዐብ
 8. ወለደ ሎወይ
 9. ወለደ ጋልብ
 10. ወለደ ፈህር
 11. ወለደ ማልክ
 12. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 13. ወለደ ክናነህ
 14. ወለደ ኁዘኦመህ
 15. ወለደ ሙድርከህ
 16. ወለደ እልያስ
 17. ወለደ ሙፀር
 18. ወለደ ንዛር
 19. ወለደ መዐድ
 20. ወለደ ዐድናን

ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ" ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ


Bookmark this person

Born: 497 in የትህርብ
Died: 578 buried in መክከህ

ልጆቼ ፈትመህ ዓምር

 1. ዕምራን "አቡ ተልብ" ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 2. ዐብዱልለህ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 3. አዝ-ዙበይር ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ልጆቼ ሱምረ ጀንደብ

 1. ሀርትህ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ልጆቼ ሀለህ ኁወይልድ አሰድ

 1. ሐምስ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 2. ሙቁም ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 3. ህጅል ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 4. ሰፍፍየህ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ልጆቼ ሉብነ ሀጅረ

 1. ዐብዱሉዘ "አቡ ለሀብ" ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ልጆቼ ነትለ ኀበብ

 1. ዐባስ ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ
 2. ኣዘርረር ሸይበህ ዐምሩ አልዑለ

ምንዝሮች

 1. አሰድ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ
 2. አቡ ሰኦፍ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ
 3. ነድለ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ
 4. አሽ-ሽፈ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ
 5. ኀልደ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ
 6. ደእፈ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ
 7. ሩቀይየህ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ
 8. ጀንነህ ዐምሩ አልዑለ ዐብድ መናፍ


You have to be signed in to add children or details