Genealogy

 1. መዶብ
 2. ወለደ ድር
 3. ወለደ አጅ
 4. ወለደ እርር
 5. ወለደ ሰማል
 6. ወለደ ሂል
 7. ወለደ አብሮን

መዶብ ድር አጅ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ዒስ መዶብ ድር
 • ምንዝሮች

  1. ማህ ድር አጅ
  2. መደሉግ ድር አጅ
  3. መደሕውይን ድር አጅ
  4. ማለዱቁ ድር አጅ
  5. ድር ድር አጅ
  6. ዕርሮ ድር አጅ


  You have to be signed in to add children or details