Genealogy

 1. ማለዱቁ
 2. ወለደ ድር
 3. ወለደ አጅ
 4. ወለደ እርር
 5. ወለደ ሰማል
 6. ወለደ ሂል
 7. ወለደ አብሮን

ማለዱቁ ድር አጅ


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ማህ ድር አጅ
 2. መደሉግ ድር አጅ
 3. መደሕውይን ድር አጅ
 4. መዶብ ድር አጅ
 5. ድር ድር አጅ
 6. ዕርሮ ድር አጅ


You have to be signed in to add children or details