Genealogy

 1. ገርጀንት
 2. ወለደ ሪድ
 3. ወለደ ገርዴር
 4. ወለደ ሰማል
 5. ወለደ ሂል
 6. ወለደ አብሮን

ገርጀንት ሪድ ገርዴር


Bookmark this personልጆቼ ???
 • አልሞግ "መከራን" ገርጀንት ሪድ
 • ርያል ገርጀንት ሪድ
 • ምንዝሮች

  1. ሀሬን ሪድ ገርዴር
  2. ጂላል ሪድ ገርዴር


  You have to be signed in to add children or details