Genealogy

 1. አሕምድ
 2. ወለደ ኑር
 3. ወለደ ኡጋስ ዲን
 4. ወለደ ኡጋስ ፋረሕ
 5. ወለደ ኡጋስ ጉሌድ
 6. ወለደ ኡጋስ ሸርማርክ
 7. ወለደ ኀለፍ
 8. ወለደ ሑሴን
 9. ወለደ ዩሱፍ
 10. ወለደ መታን
 11. ወለደ ዒስ
 12. ወለደ አሕምድ
 13. ወለደ ቦቆር መሐምድ
 14. ወለደ ደኡድ
 15. ወለደ አበድር
 16. ወለደ ሙስ
 17. ወለደ መሐምድ
 18. ወለደ ወርዋጅዕል
 19. ወለደ ራድሚር
 20. ወለደ አማንሬር
 21. ወለደ እሳቅ
 22. ወለደ ገልሽርድል
 23. ወለደ ሆድንበር
 24. ወለደ ባልይር
 25. ወለደ አውሰም
 26. ወለደ መሬሓን "መሐምድ"
 27. ወለደ ሰድ "አሕምድ"
 28. ወለደ ዳሮድ "ዐብድረሕማን"
 29. ወለደ ጀብርት "እስመዒል"

አሕምድ ኑር ኡጋስ ዲን


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ወርሰም ኑር ኡጋስ ዲን
 2. ዐብድልለህ ኑር ኡጋስ ዲን
 3. ዒስ ኑር ኡጋስ ዲን
 4. ዐል ኑር ኡጋስ ዲን
 5. ሰመትር ኑር ኡጋስ ዲን


You have to be signed in to add children or details