Genealogy

 1. ዩሱፍ
 2. ወለደ መታን
 3. ወለደ ዒስ
 4. ወለደ አሕምድ
 5. ወለደ ቦቆር መሐምድ
 6. ወለደ ደኡድ
 7. ወለደ አበድር
 8. ወለደ ሙስ
 9. ወለደ መሐምድ
 10. ወለደ ወርዋጅዕል
 11. ወለደ ራድሚር
 12. ወለደ አማንሬር
 13. ወለደ እሳቅ
 14. ወለደ ገልሽርድል
 15. ወለደ ሆድንበር
 16. ወለደ ባልይር
 17. ወለደ አውሰም
 18. ወለደ መሬሓን "መሐምድ"
 19. ወለደ ሰድ "አሕምድ"
 20. ወለደ ዳሮድ "ዐብድረሕማን"
 21. ወለደ ጀብርት "እስመዒል"

ዩሱፍ መታን ዒስ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ሑሴን ዩሱፍ መታን
 • ኑር ዩሱፍ መታን
 • ምንዝሮች

  1. ገራድ ኣደን መታን ዒስ


  You have to be signed in to add children or details