Genealogy

 1. ወርሰም
 2. ወለደ ኡጋስ ዲን
 3. ወለደ ኡጋስ ፋረሕ
 4. ወለደ ኡጋስ ጉሌድ
 5. ወለደ ኡጋስ ሸርማርክ
 6. ወለደ ኀለፍ
 7. ወለደ ሑሴን
 8. ወለደ ዩሱፍ
 9. ወለደ መታን
 10. ወለደ ዒስ
 11. ወለደ አሕምድ
 12. ወለደ ቦቆር መሐምድ
 13. ወለደ ደኡድ
 14. ወለደ አበድር
 15. ወለደ ሙስ
 16. ወለደ መሐምድ
 17. ወለደ ወርዋጅዕል
 18. ወለደ ራድሚር
 19. ወለደ አማንሬር
 20. ወለደ እሳቅ
 21. ወለደ ገልሽርድል
 22. ወለደ ሆድንበር
 23. ወለደ ባልይር
 24. ወለደ አውሰም
 25. ወለደ መሬሓን "መሐምድ"
 26. ወለደ ሰድ "አሕምድ"
 27. ወለደ ዳሮድ "ዐብድረሕማን"
 28. ወለደ ጀብርት "እስመዒል"

ወርሰም ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ኡጋስ ሸርማርክ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 2. ፋረሕ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 3. ሮብል ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 4. ሕርስ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 5. ደላል ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 6. ጉሌድ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 7. ወርፋ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 8. ሽርወዕ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 9. ኑር ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 10. መሐሙድ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 11. ኮሽን ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 12. ስያድ ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 13. መሐምድ "ወገርደዕ" ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ
 14. ወገር ኡጋስ ዲን ኡጋስ ፋረሕ


You have to be signed in to add children or details