Genealogy

 1. ሱቤር
 2. ወለደ መደርክዕስ "ሀበር ግድር"
 3. ወለደ ህራብ
 4. ወለደ መደብል "ዲንተዋቅ"
 5. ወለደ አብካል
 6. ወለደ ብርዳል
 7. ወለደ ሰዕማል
 8. ወለደ ሰሪር
 9. ወለደ በረሖው
 10. ወለደ ራግ
 11. ወለደ መሐሙድ "ዳም"
 12. ወለደ ጎርጋት
 13. ወለደ ሀውይ
 14. ወለደ እርር
 15. ወለደ ሰማል
 16. ወለደ ሂል
 17. ወለደ አብሮን

ሱቤር መደርክዕስ ህራብ


Bookmark this personምንዝሮች

 1. መሐምድ "ዐይር" መደርክዕስ ህራብ
 2. እብራህም "ሰሩር" መደርክዕስ ህራብ

ምንዝሮች

 1. ስዒድ መደርክዕስ ህራብ
 2. ሰሌባን መደርክዕስ ህራብ

ምንዝሮች

 1. ሰሀል መደርክዕስ ህራብ
 2. ሶዕዳል መደርክዕስ ህራብ
 3. ስፋድል መደርክዕስ ህራብ


You have to be signed in to add children or details