Genealogy

 1. ስፋድል
 2. ወለደ መደርክዕስ "ሀበር ግድር"
 3. ወለደ ህራብ
 4. ወለደ መደብል "ዲንተዋቅ"
 5. ወለደ አብካል
 6. ወለደ ብርዳል
 7. ወለደ ሰዕማል
 8. ወለደ ሰሪር
 9. ወለደ በረሖው
 10. ወለደ ራግ
 11. ወለደ መሐሙድ "ዳም"
 12. ወለደ ጎርጋት
 13. ወለደ ሀውይ
 14. ወለደ እርር
 15. ወለደ ሰማል
 16. ወለደ ሂል
 17. ወለደ አብሮን

ስፋድል መደርክዕስ ህራብ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ድንጋል ስፋድል መደርክዕስ
 • ደንገል ስፋድል መደርክዕስ
 • መርድ ስፋድል መደርክዕስ
 • ምንዝሮች

  1. መሐምድ "ዐይር" መደርክዕስ ህራብ
  2. እብራህም "ሰሩር" መደርክዕስ ህራብ

  ምንዝሮች

  1. ስዒድ መደርክዕስ ህራብ
  2. ሰሌባን መደርክዕስ ህራብ

  ምንዝሮች

  1. ሰሀል መደርክዕስ ህራብ
  2. ሶዕዳል መደርክዕስ ህራብ
  3. ሱቤር መደርክዕስ ህራብ


  You have to be signed in to add children or details