Genealogy

 1. መሐምድ
 2. ወለደ ዐል
 3. ወለደ እማም ሐሰን
 4. ወለደ እማም ዐል
 5. ወለደ ዕምራን "አቡ ተልብ"
 6. ወለደ ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 7. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 8. ወለደ ዐብድ መናፍ
 9. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 10. ወለደ ክላብ
 11. ወለደ ሙረህ
 12. ወለደ ከዐብ
 13. ወለደ ሎወይ
 14. ወለደ ጋልብ
 15. ወለደ ፈህር
 16. ወለደ ማልክ
 17. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 18. ወለደ ክናነህ
 19. ወለደ ኁዘኦመህ
 20. ወለደ ሙድርከህ
 21. ወለደ እልያስ
 22. ወለደ ሙፀር
 23. ወለደ ንዛር
 24. ወለደ መዐድ
 25. ወለደ ዐድናን

መሐምድ ዐል እማም ሐሰን


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ጀዕፈር መሐምድ ዐል


 • You have to be signed in to add children or details