Genealogy

 1. አገሮን
 2. ወለደ ዳሮድ "ዐብድረሕማን"
 3. ወለደ ጀብርት "እስመዒል"

አገሮን ዳሮድ ጀብርት


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ከብለለሕ "መሐምድ" ዳሮድ ጀብርት
 2. ዒስ ዳሮድ ጀብርት
 3. አውርተብል "ዩሱፍ" ዳሮድ ጀብርት
 4. ተነድ "ሑሴን" ዳሮድ ጀብርት
 5. ሰድ "አሕምድ" ዳሮድ ጀብርት

ምንዝሮች

 1. ሱሁር ዳሮድ ጀብርት
 2. ዕባድ ዳሮድ ጀብርት

ምንዝሮች

 1. ሆድም ዳሮድ ጀብርት
 2. ኮሕድን ዳሮድ ጀብርት
 3. ሃስ ዳሮድ ጀብርት
 4. ድገዴር ዳሮድ ጀብርት

ምንዝሮች

 1. ዕል ዳሮድ ጀብርት


You have to be signed in to add children or details