Genealogy

 1. ሙረህ
 2. ወለደ ከዐብ
 3. ወለደ ሎወይ
 4. ወለደ ጋልብ
 5. ወለደ ፈህር
 6. ወለደ ማልክ
 7. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 8. ወለደ ክናነህ
 9. ወለደ ኁዘኦመህ
 10. ወለደ ሙድርከህ
 11. ወለደ እልያስ
 12. ወለደ ሙፀር
 13. ወለደ ንዛር
 14. ወለደ መዐድ
 15. ወለደ ዐድናን

ሙረህ ከዐብ ሎወይ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ክላብ ሙረህ ከዐብ
 • አሚር ተይም ሙረህ ከዐብ
 • የቅዘ ሙረህ ከዐብ


 • You have to be signed in to add children or details