Genealogy

 1. ዐብዱረሕማን
 2. ወለደ ኀሊፈህ ዐብዱልለህ "አቡ በክር"
 3. ወለደ ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ"
 4. ወለደ አሚር ተይም
 5. ወለደ ሙረህ
 6. ወለደ ከዐብ
 7. ወለደ ሎወይ
 8. ወለደ ጋልብ
 9. ወለደ ፈህር
 10. ወለደ ማልክ
 11. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 12. ወለደ ክናነህ
 13. ወለደ ኁዘኦመህ
 14. ወለደ ሙድርከህ
 15. ወለደ እልያስ
 16. ወለደ ሙፀር
 17. ወለደ ንዛር
 18. ወለደ መዐድ
 19. ወለደ ዐድናን

ዐብዱረሕማን ኀሊፈህ ዐብዱልለህ ዑትህማን


Bookmark this personልጆቼ አስመ ኡመይስ መአድ

 1. መሐምድ "አቡ ዐትቅ" ዐብዱረሕማን ኀሊፈህ ዐብዱልለህ

ምንዝሮች

 1. መሐምድ ኀሊፈህ ዐብዱልለህ ዑትህማን


You have to be signed in to add children or details