Genealogy

 1. ደይሰም
 2. ወለደ ኦርመ
 3. ወለደ ሳብ
 4. ወለደ ሂል
 5. ወለደ አብሮን

ደይሰም ኦርመ ሳብ


Bookmark this personአባት: ኦርመ ሳብ ሂል
Possible father by some accounts: ኦርመ ቦረን ኦሮሞ

ልጆቼ ???
 • ድግል "ድገሉ" ደይሰም ኦርመ
 • ምንዝሮች

  1. ዳየ ኦርመ ሳብ
  2. ኮምቦ ኦርመ ሳብ


  You have to be signed in to add children or details