Genealogy

 1. ሬዊን "ረሐንውይን"
 2. ወለደ ስፍር
 3. ወለደ ከልሙግ "ከለመጎድ"
 4. ወለደ ተሎመደር
 5. ወለደ መሐምድ "ማድ"
 6. ወለደ ድግል "ድገሉ"
 7. ወለደ ደይሰም
 8. ወለደ ኦርመ
 9. ወለደ ሳብ
 10. ወለደ ሂል
 11. ወለደ አብሮን

ሬዊን "ረሐንውይን" ስፍር ከልሙግ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መሐምድ ሬዊን ስፍር


 • You have to be signed in to add children or details