Genealogy

 1. ምርፍል
 2. ወለደ መሐምድ
 3. ወለደ ሬዊን "ረሐንውይን"
 4. ወለደ ስፍር
 5. ወለደ ከልሙግ "ከለመጎድ"
 6. ወለደ ተሎመደር
 7. ወለደ መሐምድ "ማድ"
 8. ወለደ ድግል "ድገሉ"
 9. ወለደ ደይሰም
 10. ወለደ ኦርመ
 11. ወለደ ሳብ
 12. ወለደ ሂል
 13. ወለደ አብሮን

ምርፍል መሐምድ ሬዊን


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መዶብ ምርፍል መሐምድ
 • ዐድድ ምርፍል መሐምድ
 • ምንዝሮች

  1. ብግድ መሐምድ ሬዊን
  2. ዐሌሞው መሐምድ ሬዊን
  3. ጀምበሉል መሐምድ ሬዊን


  You have to be signed in to add children or details