𐒖𐒁𐒂𐒘𐒇𐒈𐒘

  1. 𐒐𐒚𐒁𐒒𐒖
  2. 𐒔𐒖𐒃𐒘𐒇𐒖

𐒐𐒚𐒁𐒒𐒖 𐒔𐒖𐒃𐒘𐒇𐒖


𐒄𐒖𐒈𐒚𐒈𐒙 𐒉𐒖𐒎𐒈𐒘𐒌𐒖𐒒𐒘𐒐𐒑𐒖 𐒉𐒖𐒕𐒁𐒖𐒆 "𐒋𐒖𐒁𐒆 𐒖𐒐𐒑𐒚𐒆𐒖𐒐𐒘𐒁" 𐒋𐒖𐒑𐒇𐒚 𐒖𐒐𐒋𐒚𐒐𐒖 𐒋𐒖𐒁𐒆 𐒑𐒖𐒒𐒛𐒍

  1. 𐒋𐒖𐒁𐒆𐒚𐒐𐒓𐒈𐒖 "𐒖𐒁𐒚 𐒐𐒖𐒔𐒖𐒁" 𐒉𐒖𐒕𐒁𐒖𐒆 𐒋𐒖𐒑𐒇𐒚 𐒖𐒐𐒋𐒚𐒐𐒖


𐒓𐒛 𐒘𐒒𐒛𐒆 𐒈𐒝 𐒌𐒖𐒉𐒛 𐒈𐒘 𐒛𐒆 𐒚𐒌𐒚 𐒆𐒖𐒇𐒂𐒘𐒆 𐒘𐒐𐒑𐒙 𐒖𐒑𐒖 𐒑𐒖𐒋𐒐𐒓𐒑𐒛𐒆