Genealogy

 1. ዐል
 2. ወለደ ንምዓል
 3. ወለደ ሙስ
 4. ወለደ ዑሉስ
 5. ወለደ ደኡድ
 6. ወለደ ዐውሬር
 7. ወለደ ሰዐድ
 8. ወለደ ስዒድ
 9. ወለደ መደርክዕስ "ሀበር ግድር"
 10. ወለደ ህራብ
 11. ወለደ መደብል "ዲንተዋቅ"
 12. ወለደ አብካል
 13. ወለደ ብርዳል
 14. ወለደ ሰዕማል
 15. ወለደ ሰሪር
 16. ወለደ በረሖው
 17. ወለደ ራግ
 18. ወለደ መሐሙድ "ዳም"
 19. ወለደ ጎርጋት
 20. ወለደ ሀውይ
 21. ወለደ እርር
 22. ወለደ ሰማል
 23. ወለደ ሂል
 24. ወለደ አብሮን

ዐል ንምዓል ሙስ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • አፍረሕ ዐል ንምዓል
 • ድይረን ዐል ንምዓል
 • ምንዝሮች

  1. ተከር ንምዓል ሙስ
  2. አህምድ ንምዓል ሙስ
  3. አብዱልል ንምዓል ሙስ
  4. እስስ ንምዓል ሙስ
  5. ሰብርይ ንምዓል ሙስ


  You have to be signed in to add children or details