𐒖𐒁𐒂𐒘𐒇𐒈𐒘

  1. 𐒒𐒖𐒂𐒘𐒐𐒖
  2. 𐒅𐒖𐒁𐒖𐒁

𐒒𐒖𐒂𐒘𐒐𐒖 𐒅𐒖𐒁𐒖𐒁


𐒄𐒖𐒈𐒚𐒈𐒙 𐒉𐒖𐒎𐒈𐒘𐒌𐒖𐒒𐒛𐒁𐒗: 𐒅𐒖𐒁𐒖𐒁

𐒘𐒐𐒑𐒖 𐒉𐒖𐒕𐒁𐒖𐒆 "𐒋𐒖𐒁𐒆 𐒖𐒐𐒑𐒚𐒆𐒖𐒐𐒘𐒁" 𐒋𐒖𐒑𐒇𐒚 𐒖𐒐𐒋𐒚𐒐𐒖 𐒋𐒖𐒁𐒆 𐒑𐒖𐒒𐒛𐒍

  1. 𐒋𐒖𐒁𐒛𐒈 𐒉𐒖𐒕𐒁𐒖𐒆 𐒋𐒖𐒑𐒇𐒚 𐒖𐒐𐒋𐒚𐒐𐒖
  2. 𐒀𐒈𐒖𐒇𐒇𐒖𐒇 𐒉𐒖𐒕𐒁𐒖𐒆 𐒋𐒖𐒑𐒇𐒚 𐒖𐒐𐒋𐒚𐒐𐒖


𐒓𐒛 𐒘𐒒𐒛𐒆 𐒈𐒝 𐒌𐒖𐒉𐒛 𐒈𐒘 𐒛𐒆 𐒚𐒌𐒚 𐒆𐒖𐒇𐒂𐒘𐒆 𐒘𐒐𐒑𐒙 𐒖𐒑𐒖 𐒑𐒖𐒋𐒐𐒓𐒑𐒛𐒆