Genealogy

 1. ድጎድእ
 2. ወለደ ሰረንሶር
 3. ወለደ መታን
 4. ወለደ ርያል
 5. ወለደ ገርጀንት
 6. ወለደ ሪድ
 7. ወለደ ገርዴር
 8. ወለደ ሰማል
 9. ወለደ ሂል
 10. ወለደ አብሮን

ድጎድእ ሰረንሶር መታን


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ፈርደኖው ድጎድእ ሰረንሶር
 • ወቅመሀድል ድጎድእ ሰረንሶር
 • ወቅመሀድል ድጎድእ ሰረንሶር
 • ምድማል ወቅመሀድል, ግልብል ወቅመሀድል,ሎኣበረ ወቅመሀድል,ሕርመሕር ወቅመሀድል ድጎድእ ሰረንሶር
 • ምንዝሮች

  1. ጋልጅዕል ሰረንሶር መታን
  2. ዒስ ሰረንሶር መታን
  3. መስሰር ሰረንሶር መታን

  ምንዝሮች

  1. . ሰረንሶር መታን


  You have to be signed in to add children or details