Genealogy

 1. አሕምድ
 2. ወለደ መሐምድ "ረምበድ"
 3. ወለደ ሐነፍትር
 4. ወለደ ማህ
 5. ወለደ ድር
 6. ወለደ አጅ
 7. ወለደ እርር
 8. ወለደ ሰማል
 9. ወለደ ሂል
 10. ወለደ አብሮን

አሕምድ መሐምድ ሐነፍትር


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ሼኅ እስሓቅ አሕምድ መሐምድ
 • ምንዝሮች

  1. ቁረን መሐምድ ሐነፍትር
  2. መገድል መሐምድ ሐነፍትር
  3. ጀምመል "ብዮማል" መሐምድ ሐነፍትር
  4. በጀማል መሐምድ ሐነፍትር
  5. ደብሩብ መሐምድ ሐነፍትር
  6. እሳቅ መሐምድ ሐነፍትር
  7. አፍተኮረን መሐምድ ሐነፍትር


  You have to be signed in to add children or details