Genealogy

 1. እማም መሐምድ "አቡ ጀዕፈር"
 2. ወለደ እማም ዐል "ዜነልአብዲን"
 3. ወለደ እማም ሑሴን
 4. ወለደ እማም ዐል
 5. ወለደ ዕምራን "አቡ ተልብ"
 6. ወለደ ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 7. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 8. ወለደ ዐብድ መናፍ
 9. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 10. ወለደ ክላብ
 11. ወለደ ሙረህ
 12. ወለደ ከዐብ
 13. ወለደ ሎወይ
 14. ወለደ ጋልብ
 15. ወለደ ፈህር
 16. ወለደ ማልክ
 17. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 18. ወለደ ክናነህ
 19. ወለደ ኁዘኦመህ
 20. ወለደ ሙድርከህ
 21. ወለደ እልያስ
 22. ወለደ ሙፀር
 23. ወለደ ንዛር
 24. ወለደ መዐድ
 25. ወለደ ዐድናን

እማም መሐምድ "አቡ ጀዕፈር" እማም ዐል እማም ሑሴን


Bookmark this personልጆቼ ኡምም ፈርወ ቀስም መሐምድ

 1. እማም ጀዕፈር "አቡ ዐብዱላህ" እማም መሐምድ እማም ዐል

ምንዝሮች

 1. ዘይድ እማም ዐል እማም ሑሴን


You have to be signed in to add children or details