Genealogy

 1. ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ"
 2. ወለደ አሚር ተይም
 3. ወለደ ሙረህ
 4. ወለደ ከዐብ
 5. ወለደ ሎወይ
 6. ወለደ ጋልብ
 7. ወለደ ፈህር
 8. ወለደ ማልክ
 9. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 10. ወለደ ክናነህ
 11. ወለደ ኁዘኦመህ
 12. ወለደ ሙድርከህ
 13. ወለደ እልያስ
 14. ወለደ ሙፀር
 15. ወለደ ንዛር
 16. ወለደ መዐድ
 17. ወለደ ዐድናን

ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ" አሚር ተይም ሙረህ


Bookmark this personልጆቼ ሰልመ "ኡምም-ል-ኀኦር"

 1. ኀሊፈህ ዐብዱልለህ "አቡ በክር" ዑትህማን አሚር ተይም

ምንዝሮች

 1. ኡበይዱልለህ አሚር ተይም ሙረህ


You have to be signed in to add children or details