Genealogy

 1. ኀሊፈህ ዐብዱልለህ "አቡ በክር"
 2. ወለደ ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ"
 3. ወለደ አሚር ተይም
 4. ወለደ ሙረህ
 5. ወለደ ከዐብ
 6. ወለደ ሎወይ
 7. ወለደ ጋልብ
 8. ወለደ ፈህር
 9. ወለደ ማልክ
 10. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 11. ወለደ ክናነህ
 12. ወለደ ኁዘኦመህ
 13. ወለደ ሙድርከህ
 14. ወለደ እልያስ
 15. ወለደ ሙፀር
 16. ወለደ ንዛር
 17. ወለደ መዐድ
 18. ወለደ ዐድናን

ኀሊፈህ ዐብዱልለህ "አቡ በክር" ዑትህማን አሚር ተይም


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መሐምድ ኀሊፈህ ዐብዱልለህ ዑትህማን
 • ዐብዱረሕማን ኀሊፈህ ዐብዱልለህ ዑትህማን


 • You have to be signed in to add children or details