Genealogy

 1. ዮንስ
 2. ወለደ ዩሱፍ
 3. ወለደ መሐምድ
 4. ወለደ አሕምድ
 5. ወለደ ተኦም
 6. ወለደ መሐመድ
 7. ወለደ እብረህም
 8. ወለደ እስመዒል
 9. ወለደ ዒስ
 10. ወለደ በክር
 11. ወለደ ዑመር
 12. ወለደ የዕቁብ
 13. ወለደ የሕየ
 14. ወለደ ዒስ ሙርረ
 15. ወለደ ዘከርየ
 16. ወለደ ተኦም
 17. ወለደ ጀማል አልዲን መሐመድ
 18. ወለደ መሐምድ
 19. ወለደ ዐብዱላህ
 20. ወለደ መሐምድ "አቡ ዐትቅ"
 21. ወለደ ዐብዱረሕማን
 22. ወለደ ኀሊፈህ ዐብዱልለህ "አቡ በክር"
 23. ወለደ ዑትህማን "አቡ ቀሀፈ"
 24. ወለደ አሚር ተይም
 25. ወለደ ሙረህ
 26. ወለደ ከዐብ
 27. ወለደ ሎወይ
 28. ወለደ ጋልብ
 29. ወለደ ፈህር
 30. ወለደ ማልክ
 31. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 32. ወለደ ክናነህ
 33. ወለደ ኁዘኦመህ
 34. ወለደ ሙድርከህ
 35. ወለደ እልያስ
 36. ወለደ ሙፀር
 37. ወለደ ንዛር
 38. ወለደ መዐድ
 39. ወለደ ዐድናን

ዮንስ ዩሱፍ መሐምድ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • ሸምስ አልዲን መሐምድ ዮንስ ዩሱፍ


 • You have to be signed in to add children or details