Genealogy

 1. ተቅ እልሀድረመ
 2. ወለደ ዐብዱልለህ
 3. ወለደ ሀድ
 4. ወለደ መሐምድ
 5. ወለደ ዐል
 6. ወለደ ሙስ
 7. ወለደ ጀዕፈር
 8. ወለደ መሐምድ
 9. ወለደ ዐል
 10. ወለደ እማም ሐሰን
 11. ወለደ እማም ዐል
 12. ወለደ ዕምራን "አቡ ተልብ"
 13. ወለደ ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 14. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 15. ወለደ ዐብድ መናፍ
 16. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 17. ወለደ ክላብ
 18. ወለደ ሙረህ
 19. ወለደ ከዐብ
 20. ወለደ ሎወይ
 21. ወለደ ጋልብ
 22. ወለደ ፈህር
 23. ወለደ ማልክ
 24. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 25. ወለደ ክናነህ
 26. ወለደ ኁዘኦመህ
 27. ወለደ ሙድርከህ
 28. ወለደ እልያስ
 29. ወለደ ሙፀር
 30. ወለደ ንዛር
 31. ወለደ መዐድ
 32. ወለደ ዐድናን

ተቅ እልሀድረመ ዐብዱልለህ ሀድ


Bookmark this personልጆቼ ???
 • መሐምድ ተቅ እልሀድረመ ዐብዱልለህ


 • You have to be signed in to add children or details