Genealogy

 1. ድር
 2. ወለደ ድር
 3. ወለደ አጅ
 4. ወለደ እርር
 5. ወለደ ሰማል
 6. ወለደ ሂል
 7. ወለደ አብሮን

ድር ድር አጅ


Bookmark this personምንዝሮች

 1. ማህ ድር አጅ
 2. መደሉግ ድር አጅ
 3. መደሕውይን ድር አጅ
 4. መዶብ ድር አጅ
 5. ማለዱቁ ድር አጅ
 6. ዕርሮ ድር አጅ


You have to be signed in to add children or details