Genealogy

 1. እማም ዐል "ዜነልአብዲን"
 2. ወለደ እማም ሑሴን
 3. ወለደ እማም ዐል
 4. ወለደ ዕምራን "አቡ ተልብ"
 5. ወለደ ሸይበህ "ዐብድ አልሙጠልብ"
 6. ወለደ ዐምሩ አልዑለ "ሓሽም"
 7. ወለደ ዐብድ መናፍ
 8. ወለደ ቁሰኦ "ዘኦድ"
 9. ወለደ ክላብ
 10. ወለደ ሙረህ
 11. ወለደ ከዐብ
 12. ወለደ ሎወይ
 13. ወለደ ጋልብ
 14. ወለደ ፈህር
 15. ወለደ ማልክ
 16. ወለደ አልነድር "ቁረኦሽ"
 17. ወለደ ክናነህ
 18. ወለደ ኁዘኦመህ
 19. ወለደ ሙድርከህ
 20. ወለደ እልያስ
 21. ወለደ ሙፀር
 22. ወለደ ንዛር
 23. ወለደ መዐድ
 24. ወለደ ዐድናን

እማም ዐል "ዜነልአብዲን" እማም ሑሴን እማም ዐል


Bookmark this personልጆቼ ፈትመህ እማም ሐሰን እማም ዐል

 1. እማም መሐምድ "አቡ ጀዕፈር" እማም ዐል እማም ሑሴን

ልጆቼ ጀይደ

 1. ዘይድ እማም ዐል እማም ሑሴን

ምንዝሮች

 1. ዐል እማም ሑሴን እማም ዐል
 2. ዐል እማም ሑሴን እማም ዐል

ምንዝሮች

 1. ጀዕፈር እማም ሑሴን እማም ዐል


You have to be signed in to add children or details